preskoči na sadržaj
 

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN
OPUZEN
KLASA: 602-01/20-01/120
URBROJ: 2148-16/20-01-01


Opuzen, 02. ožujka 2020. godine


Na temelju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Opuzen, a u svezi objavljenog natječaja od 28. veljače 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:


1. Učitelj/ica glasovira – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno -16 sati u nastavi
2. Učitelj/ica flaute – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
3. Učitelj/ica trube – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 17 sati tjedno – 10 sati u nastavi
4. Učitelj/ica trube – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 14 sati tjedno – 7,3 sati u nastavi – do 31. kolovoza 2020.g.

povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE
KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Opuzen obavit će se usmena procjena odnosno testiranje kandidata.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem usmenog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Pravni i drugi izvori za usmeno testiranje su:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((NN 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)
2. Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. st.2. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)  i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola  Opuzen, Opuzen   raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

  1. Učitelj/ica  glasovira – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno -   16 sati u nastavi
  2. Učitelj/ica flaute – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
  3. Učitelj/ica  trube – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 17 sati tjedno – 10 sati u nastavi
  4. Učitelj/ica  trube – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 14   sati tjedno –  7,3   sati u nastavi – do 31. kolovoza 2020.g.

 

 

Uvjeti:

- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno propisima o radu

-  posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 ,07/17, 68/18  i 98/19)

- posebni uvjeti sukladno odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96 i 56/01)

 

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (diploma)

- dokaz o državljanstvu (domovnica)

- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a

 

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Rok za podnošenje  prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Opuzen.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Opuzen, S. S. Kranjčevića 11, 20 355 Opuzen ,  „za natječaj“.

 

Nepotpune i  nepravodobne  prijave neće se  razmatrati.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se  preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti  prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Opuzen da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika.

Područja procjene, odnosno testiranja:

-Poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma

-Poznavanje Zakona o umjetničkom obrazovanju  i poznavanje materije iz djelokruga rada

 

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti  obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovor o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

Natječaj je objavljen   28. veljače 2020.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

KLASA: 602-01/20-01/120

URBROJ: 2148-16/20-01

 

Opuzen,   28. veljače 2020.g.                                                       

                                                                        

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                                 Valentina Peršin Čubranić

Tražilica 

Upute za razrednike:

e-Dnevnik za razrednike

Upute za nastavnike:

e-Dnevnik za nastavnike

 


Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Dokumenti škole

Korisni linkovi
Za učenike

Časopisi

Za učitelje

ostalo

UPISI U SREDNJU ŠKOLU


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju